Author Archives: Miss Oli

Tambalang Salita Worksheet Set 1

By | April 10, 2024

Ang Tambalang Salita ay dalawang salitang pinagsama upang makabuo ng panibagong salita. Halimbawa ng mga tambalang salita ay ang mga sumusunod: balat-sibuyas, patay-gutom, dalagang bukid at dugong bughaw. Sagutin ang sumusunod na pagsasanay ukol sa mga tambalang salita. Panuto: Pagtambalin ang mga pares ng tambalang salita sa Hanay A at Hanay B. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable… Read More »

Personal Pronouns Worksheet Set 1

By | April 9, 2024

Personal pronouns are words we use instead of nouns to refer to people, animals, places, and things. Subject pronouns are personal pronouns that are used as subjects in a sentence. These are I, we, you, he, she, it and they. Practice using the subject pronouns using the following worksheet. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational… Read More »

Rhyming Words Worksheet Set 1

By | April 8, 2024

Rhyming Words are words that make the same ending sound. Some words that rhyme are see and bee, cook and book. See if you can think of rhyming words using the following worksheet. Directions: Write a rhyming words for the each of the given words. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help… Read More »

Mga Gawaing Pangkalusugan Worksheet

By | April 8, 2024

Mahalaga ang mga gawaing pangkalusugan upang mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan. Nakakatulong din ito upang makaiwas sa iba’t-ibang klase ng sakit. Ilan sa mga gawain pangkalusugan ay ang mga gawaing pangkalinisan ng katawan, pagkain ng masusustansiyang pagkain, at pagkakaroon ng sapat na tulog. Sagutin ang sumusunod na gawain ukol sa mga gawaing pangkalusugan.Panuto:… Read More »

Kaayusan at Kapayapaan sa Tahanan Worksheet

By | April 8, 2024

Paano mapapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan? Ating alamin sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na gawainPanuto: Isulat ang Tama kung ang mga sumusunod ay nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan sa tahanan at Mali naman kung hindi. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and teachers all around the… Read More »

Pang-uri Worksheet Set 1

By | April 8, 2024

Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangngalan o panghalip. Ito ay maaring bilang, kulay, hugis, lasa, haba, katangian, damdamin o hitsura. Panuto: Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Images used are from free… Read More »

Mga Buwan sa Isang Taon Worksheet

By | April 8, 2024

Ang labing-dalawang buwan sa isang taon ay Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, at Disyembre. Isaulo ang mga buwan sa isang taon at sagutin ang sumusunod na gawain. Panuto: Isulat ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga buwan sa isang taon. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and… Read More »

Months of the Year Worksheet

By | April 8, 2024

Learn the 12 Months of the Year which include January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Practice the proper sequence using the following worksheet. Directions: Write the months of the year in the correct order. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and… Read More »

-sh Word Family

By | March 30, 2024

Word family is a group of words consisting of the same (or similar) pattern of letters and sounds. Here is a word family of word ending in sh. This include words such as ash, rash, dash, mash, wash, rush, flush, blush, trash and many more. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with… Read More »

“ai” Word Family

By | March 23, 2024

Word family is a group of words consisting of the same (or similar) pattern of letters and sounds. Here is the “ai” word family. This include words with “ai” sounds such as aim, aid, rain, main, pain, mail, nail, hair, brain and many more. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational… Read More »