Unahang Letra Katinig Worksheet Set 1

By | September 25, 2023

Magsanay sa pagtukoy ng unahang letra o unahang tunog ng mga salita gamit and sumusunod na gawain. Panuto: Isulat ang unahang letra ng mga sumusunod nalarawan. Isulat ang sagot sa patlang. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Unahang Letra Patinig Worksheet Set 1

By | September 23, 2023

Magsanay sa mga patinig A, E, I, O, U gamit ang sumusunod na gawain. Isulat ang unahang letra ng mga sumusunod na larawan. Isulat ang sagot sa patlang. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners,… Read More »

Place Value Worksheet Set 1

By | September 23, 2023

Place value can be defined as the value represented by a digit in a number on the basis of its position in the number. Check out this place value worksheets of ones and tens. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational… Read More »

Malakas at Mahinang Tunog

By | September 19, 2023

May mga bagay sa ating paligid na mayroong malakas at mahinang tunog. Ang mga sumusunod at mga larawan ng mga bagay na nagbibigay ng malakas at mahinang tunog. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners,… Read More »

Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Worksheets Set 2

By | September 13, 2023

Magsanay sa pagtukoy ng mga masustansiya at di masustansiyang pagkain gamit ang mga sumusunod na pagsasanay. Panuto: Lagyan ng  tsek ✓ ang masustansiyang pagkain at ekis X ang di-masustansiyang pagkain.   Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Pangngalan Worksheets Set 1

By | September 13, 2023

Ang Pangngalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Magsanay sa pagtukoy ng mga sumusunod na pangngalan gamit ang mga sumusunod na pagsasanay. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents… Read More »

Mga Pagkaing mula sa Hayop at Halaman

By | September 11, 2023

Ang pagkain ay pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Mayroong mga pagkaing mula sa mga hayop. Mayroon din namang mula sa mga halaman. Alamin ang mga pagkaing mula sa mga hayop at halaman gamit ang mga sumusunod na flashcards. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and… Read More »

Mga Pangunahing Pangangailangan ng Tao

By | September 10, 2023

Ano-ano ang mga Pangunahing Pangangailangan ng Tao?Ito ay mga bagay na ating kailangan upang mabuhay. Ang mga ito ay ang pagkain, kasuotan at tirahan. Ang pagkain ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay lakas sa ating katawan. Ang kasuotan o damit ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing proteksyon sa init at lamig. Ang tirahan ay mahalaga… Read More »

Tunog ng mga Sasakyan Flashcards

By | September 6, 2023

Alamin ang mga tunog nga iba’t-ibang uri ng sasakyan. Kabilang sa mga flashcards na ito ay ang tunong ng kotse, ambulansya, tren, eroplano, motorsiklo, at barko. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and… Read More »

Iba’t-ibang Linya Flashcards

By | September 5, 2023

Ating alamin ang iba’t-ibang linya sa wikang Filipino. Iba’t-ibang LinyaPatayo (Vertical Line), Pahiga (Horizontal Line), Pahilis  (Diagonal Line), Pasigsag (Zigzag), Pakurba (Curved Line) Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world… Read More »