Salitang Magkasingtunog Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Panuto: Pagtambalin ang mga salitang magkasintunog sa Hanay A at Hanay B. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can hep learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts.… Read More »

Iba’t-ibang Kulay Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Kilalanin ang iba’t-ibang kulay gamit ang mga sumusunod na pagsasanay.Panuto: Kulayan ayon sa kulay na nakasulat sa bawat kahon. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning… Read More »

Letrang Rr Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Letrang Rr.Panuto: Isulat ang wastong ngalan ng mga sumusunod na larawan na nagsisimula sa letrang Rr. Pumili sa kahon at isulat sa patlang. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around… Read More »

Labis ng Isa Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Panuto: Punan ang patlang ng bilang na LABIS ng isa sa mga sumusunod. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school… Read More »

Action Words Worksheets Set 1

By | January 19, 2023

Action words, or action verbs, simply express an action. Examples of action words are sleep, eat, go, fly, swim and many more. Check out this set of action word worksheets. Directions: Put a check mark ✓ if the following words are action words and X if not. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with… Read More »

Bilang ng Pantig Worksheets Set 1

By | January 15, 2023

Ano ang Pantig?Ang pantig ay ang bawat pagbuka ng bibig sa pagbikas ng salita.Ang mga sumususod ay mga pagsasanay (worksheet o quiz) tungkol sa bilang ng pantig.Panuto: Basahin at isulat sa patlang ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to… Read More »

Filipino Reading Passages about Jobs

By | January 11, 2023

Magsanay sa pagbasa sa wikang Filipino gamit ang mga babasahing Tagalog tungkol sa iba’t-ibang hanapbuhay sa isang komunidad. Kabilang dito ang doktor, guro, nars, magsasaka, mangingisda, pulis, dentista at bumbero.  Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can… Read More »

Skip Counting by 2’s

By | January 11, 2023

Skip counting is often done by 2s, by 5s, by 10s, by 100s. Here are some flashcards you can use in learning how to do skip counting by 2’s. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help… Read More »

Salitang Magkasingkahulugan Flashcards

By | January 10, 2023

Ang mga salitang magkasingkahulugan o magkatugma ay mga salitang pareho ang kahulugan o ibig sabihin.Halimbawa ng mga Salitang Magkasingkahulugan: 1. tama at wasto2. dala at bitbit3. tuwa at galak4. mabango at mahalimuyak5. tirahan – tahananAng mga sumusunod ay mga flashcard na nagpapakita ng mga pares ng salitang magkasingkahulugan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational… Read More »