Category Archives: MAPEH Health

Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Worksheets Set 2

By | September 13, 2023

Magsanay sa pagtukoy ng mga masustansiya at di masustansiyang pagkain gamit ang mga sumusunod na pagsasanay. Panuto: Lagyan ng  tsek ✓ ang masustansiyang pagkain at ekis X ang di-masustansiyang pagkain.   Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Mga Pagkaing mula sa Hayop at Halaman

By | September 11, 2023

Ang pagkain ay pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Mayroong mga pagkaing mula sa mga hayop. Mayroon din namang mula sa mga halaman. Alamin ang mga pagkaing mula sa mga hayop at halaman gamit ang mga sumusunod na flashcards. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and… Read More »

10 Fire Prevention Tips

By | March 30, 2023

Buwan ng Marso ang Fire Prevention Month dito sa Pilipinas dahil ito ang buwan na kung saan pinakamarami ang naitatalang sunog sa buong taon. Upang makaiwas sa ganitong sakuna narito ang 10 Fire Prevention Tips o 10 Paraan Upang Makaiwas sa Sunog. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials… Read More »