Category Archives: MAPEH Worksheets

Lokomotor at Di-lokomotor Worksheet

By | February 1, 2023

Ano ang mga kilos lokomotor at di-lokomotor? Ang kilos lokomotor ay mga kilos na may pag-alis sa puwesto o lugar. Halimbawa ng mga kilos lokomotor ay ang paglakad at pagtakbo. Ang kilos di-lokomotor ay mga kilos na walang pag-alis sa puwesto o lugar. Halimbawa ng mga ito ay ang pagpalakpak, pag-unat ng katawan at pag-upo.… Read More »

Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Worksheet

By | August 27, 2022

FREE Worksheet: Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain. Panuto: Lagyan ng tsek ang mga masusustansiyang pagkain at ekis naman ang mga di-masusustansiyang pagkain. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world… Read More »