Category Archives: Filipino Worksheets

Salitang Magkasingtunog Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Panuto: Pagtambalin ang mga salitang magkasintunog sa Hanay A at Hanay B. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can hep learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts.… Read More »

Letrang Rr Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Letrang Rr.Panuto: Isulat ang wastong ngalan ng mga sumusunod na larawan na nagsisimula sa letrang Rr. Pumili sa kahon at isulat sa patlang. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around… Read More »

Bilang ng Pantig Worksheets Set 1

By | January 15, 2023

Ano ang Pantig?Ang pantig ay ang bawat pagbuka ng bibig sa pagbikas ng salita.Ang mga sumususod ay mga pagsasanay (worksheet o quiz) tungkol sa bilang ng pantig.Panuto: Basahin at isulat sa patlang ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to… Read More »

Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Worksheet

By | August 27, 2022

FREE Worksheet: Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain. Panuto: Lagyan ng tsek ang mga masusustansiyang pagkain at ekis naman ang mga di-masusustansiyang pagkain. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world… Read More »