Mga Pangunahing Pangangailangan ng Tao

By | September 10, 2023

Ano-ano ang mga Pangunahing Pangangailangan ng Tao?
Ito ay mga bagay na ating kailangan upang mabuhay. Ang mga ito ay ang pagkain, kasuotan at tirahan.
Ang pagkain ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay lakas sa ating katawan.
Ang kasuotan o damit ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing proteksyon sa init at lamig.
Ang tirahan ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing silungan upang tayo ay manatiling ligtas laban sa init ng araw at buhos ng ulan. Narito ang mga flashcard ng mga pangunahing pangangailangan ng tao.

Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Images used are from free sources. However, these educational materials are NOT for COMMERCIAL USE but only for EDUCATIONAL PURPOSE. Thank you for visiting this website. Happy Teaching and Learning from Fun Teacher Files!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *