Mga Gawaing Pangkalusugan Worksheet

By | April 8, 2024

Mahalaga ang mga gawaing pangkalusugan upang mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan. Nakakatulong din ito upang makaiwas sa iba’t-ibang klase ng sakit. Ilan sa mga gawain pangkalusugan ay ang mga gawaing pangkalinisan ng katawan, pagkain ng masusustansiyang pagkain, at pagkakaroon ng sapat na tulog.

Sagutin ang sumusunod na gawain ukol sa mga gawaing pangkalusugan.
Panuto: Isulat ang Tama kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nakabubuti sa kalusugan at Mali kung hindi.

Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Images used are from free sources. Posters, flashcards, reading materials and worksheets are great for blended learning (online class, classroom-based and homeschooling). Downloadable materials are NOT for COMMERCIAL USE. Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *