Category Archives: Matematika Worksheet

Mga Buwan sa Isang Taon Worksheet

By | April 8, 2024

Ang labing-dalawang buwan sa isang taon ay Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, at Disyembre. Isaulo ang mga buwan sa isang taon at sagutin ang sumusunod na gawain. Panuto: Isulat ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga buwan sa isang taon. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and… Read More »

Labis ng Isa Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Panuto: Punan ang patlang ng bilang na LABIS ng isa sa mga sumusunod. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school… Read More »