Magagalang na Pananalita Worksheets Set 1

By | January 15, 2023

Mahalaga ang paggamit ng mga magagalang na pananalita lalo na sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda. Ilan sa mga halimbawa ng mga magagalang na salitang ating maaaring gamitin ay ang po at opo, mga salitang nagpapahayag ng pakiusap, mga salitang ginagamit sa pagbati tulad ng magandang umaga at iba pa tulad ng salamat at walang anuman.

Ang mga sumususod ay mga pagsasanay (worksheet o quiz) tungkol sa mga magagalang na pananalita.
Panuto: Lagyan ng  ✓ kung ang mga sumusunod ay magagalang na pananalita at X kung hindi.

Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Posters, flashcards, English reading materials and worksheets are great for blended learning (online class, classroom-based and homeschooling). However, these materials are NOT for COMMERCIAL USE. Thank you for visiting this website. Happy Teaching and Learning from Fun Teacher Files!

One thought on “Magagalang na Pananalita Worksheets Set 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *